Artikel 7 Reclames en klachten; retourzendingen

7.1. Afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen één week na aflevering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Het Colofon mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Het Colofon ter zake van gebreken in geleverde producten en/of diensten.
7.2. Indien aan Afnemer een niet besteld of een beschadigd product is afgeleverd, is Afnemer gerechtigd een product aan Het Colofon retour te zenden, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. Afnemer is verplicht retour te zenden producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Het Colofon, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door Afnemer bestelde product respectievelijk een onbeschadigd product leveren.
7.3. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen 14 dagen na aflevering te retourneren aan Het Colofon, of in de winkel ter terugname aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. De kosten voor de retourzendingen zijn geheel voor rekening van de Afnemer.